Cookie Consent by Free Privacy Policy website
25 Červenec 2024

Dnes je čtvrtek 25. 7. 2024 - 15:19:21

Dnes má svátek Jakub

Žádný státní svátek dnes není.

  Verze
pro
seniory

Přehled předpisů

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky - Obecně závazná vyhláška obce Prusinovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška obce Prusinovice o místním poplatku ze psůObecně závazná vyhláška obce Prusinovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce