Cookie Consent by Free Privacy Policy website
25 Červenec 2024

Dnes je čtvrtek 25. 7. 2024 - 15:57:30

Dnes má svátek Jakub

Žádný státní svátek dnes není.

  Verze
pro
seniory

Současnost

Obecní zastupitelstvo se scházelo během let na pravidelných schůzích veřejných a na neveřejných schůzích předsedů komisí, kde projednávalo obecní záležitosti, žádosti občanů apod. Největší akcí těchto let bylo položení středotlakého plynovodu a provedehí plynovodních přípojek do jednotolivých domů. 30. září 1999 proběhla kolaudace výstavby III. etapy středotlakého plynovodu. Byl položen chodník v ulici Hlavní, byla provedena částečná oprava střechy na KD, úprava veřejných prostranství, místních komunikací a chodníků v rámci příprav na oslavy výročí obce a školy, která se uskutečnila 12.června 1999. Oslavy se zúčastnila řada čestných hostů, program byl velmi bohatý.

 

V roce 2000 si prusinovští občané připoměli 55. výročí vítězství nad fašismem, v tomto roce dochází k dalším úpravám obce - oprava vozovek v ulicích Lesní a Kuchyňka, byl osvícen katolický kostel, byly zřízeny webové stránky obce.

 

Rok 2001 byl vstupní bránou do 21. stolení a 3. tisíciletí našeho leopočtu. V tomto roce dochází ke změnám v obecním zastupitelstvu, ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci starosty pan Stanislav Vybíral, nově byl 20. dubna do funkce starosty zvolen ing.Petr Lipner, který začal působit,jako uvolněný starosta  od 1. července. V neděli 6. dubna po těžké nemoci umírá pan Stanislav Vybíral ve věku 29 let, který jako člen obecního zastupitelstva a starosta obce vykonával všechny své funkce zodpovědně a svědomitě. Stejně dobře působil jako jednatel v rybářském spolku a jako předseda HC Prusinovice.

 

K 1. březnu 2001 se uskutečnilo sčítání lidu, podle tohoto žilo v obci 1181 obyvatel z toho 572 mužů a 609 žen. Trvale obydlených domů je 329 a neobydlených 56. Dále se v obci budují místní komunikace a vysazuje zeleň.

 

K 1. lednu 2003 dochází ke správní změně v republice, byly zrušeny okresní úřady , jejich funkci převzaly úřady krajské a obce s rozšířenou působností. V naší republice je každoročně vyhlašována soutěž Vesnice roku a vítězi je udělena Zlatá stuha. Dále se udělují Modrá stuha - za společenský život v obci, Zelená stuha - za zeleň a vzhled obce a Bílá stuha - za práci s mládeží. Oranžová stuha je pak udělována za spolupráci obce a zemědělských subjektů. Kromě těchto stuh se ještě udělují diplomy za vzorné vedení kroniky a za vzorné vedení obecní knihovny. V roce 2003 starosta ing. Petr Lipner převzal čestný diplom - jako ocenění rozvoje činnosti společenských organizací a zapojení občanů v nich.

 

Ke konci roku 2004 byla dána do provozu nová technologie hlavní přijímací stanice kabelové televize. V tomto roce se opět obec přihlásila do soutěže Vesnice roku 2004. Obec obdržela Čestný diplom za rozvoj kultury a sportu v obci, zvláštní ocenění udělila krajská komise i občanu Prusinovice - Mgr. Ludvík Svoboda, evangelický farář byl oceněn za osobní přínos pro rozvoj obce.

 

V roce 2005 jsme se stali držiteli Modré stuhy - za společenský život. V tomto roce se uskutečnil prodej obecních parcel pro výstavbu rodinných domů. Bylo vybudováno víceúčelové hřiště u tělocvičny.

 

Rok 2006 byl rokem voleb a do funkce starosty byl zvolen ing. Petr Lipner. V tomto roce byla největší stavební akcí v obci rekonstrukce a přístavba základní školy. V roce 2006 byl obci udělen diplom za vzorné vedení kroniky - zde je oceněna hlavně práce kronikáře pana Antonína Nedbala.

 

V roce 2007 bylo provedeno několik důležitých akcí - dokončovací práce na víceúčelovém hřišti, příprava pro stavby rodinných domů, nad ulicí Pacetluckou byl vybudován protierozní příkop, který kromě ochrany půdního fondu má za cíl ochránit i některé romy z obou ulic. V roce 2007 byla obci udělena Bílá stuha - za práci s mládeží.

 

V roce 2009 jsme získali Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjektem. V roce 2009 došlo k velké rekonstrukci tělocvičny, která je využívána mateřskou a základní školou, odpoledne a o víkendech je k dispozici zájmovým spolkům, do provozu byla  předána v lednu 2010.

 

V roce 2011 byl zrekonstruován mostek na Kuchyňce - tato rekonstrukce byla hrazena z Fondu solidarity EU - Zlínský kraj. Byla nutná oprava zídky oddělující tělocvičnu od víceúčelového hřiště,  hřbitovní zeď s bránou, které byly ve špatném stavu jsme nahradili zídkou z panelů a novou bránou a brankou. Byl proveden ořez jak tůjí, které čímdále více znečišťují hroby , tak ořez přerostlých líp jak u kříže na hřbitově, tak v aleji ke hřbitovu. Došlo k celkové digitalizaci TKR, která se vzhledem k nepříznivému počasí protáhla až do ledna 2012. Zastupitelstvu obce ve spolupráci se spolky se podařilo alespoň částečně vyčistit naše lesy (bourání starých oplocenek) za to jim patří vřelé poděkování.